Aanmeldprocedure

Aanmelden
U kunt uw kind kosteloos en zonder verplichtingen bij ons aanmelden. We nemen dan contact met u op.

Aanmeldlijst/Wachtlijst
Bij aanmelding komt uw kind  op onze aanmeldlijst. We nodigen u ook uit voor een oriënterende rondleiding. Deze is geheel vrijblijvend en vindt plaats op de locatie waarvoor uw kind is ingeschreven.

Indien de aanmelddatum nog ver (meer dan 5 maanden) voor startdatum ligt of indien er op de gewenste startdatum geen plaats is, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. U kunt uw kind alleen op de wachtlijst plaatsen als u een gewenste startdatum en de gewenste afnamedagen weet.
N.B. Het plaatsen van broertjes en zusjes, kinderen van de Zonnestraaltjes en het uitbreiden van de dagen heeft voorrang op het plaatsen van nieuwe kinderen.

Rondleiding
Tijdens de rondleiding kunt u even ‘sfeer proeven’ op de groep en u maakt kort kennis met onze pedagogisch medewerkers. De rondleiding zal meestal verzorgd worden door één van de leidinggevenden. De pedagogisch medewerkers kunnen dan alle aandacht blijven besteden aan de kinderen.

Plaatsing
Staat uw kind op de wachtlijst en is er plaats dan nemen we contact met u op. We bespreken dan wanneer uw kind komt “wennen”. Vervolgens sturen wij u, per mail, een contract dat u dan ingevuld en getekend aan ons moet retourneren. Na ontvangst van het door u getekende exemplaar heeft uw kind officieel een plaats.

Kennismakingsgesprek/Intake
Eén van de pedagogisch medewerkers neemt contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek heten we jullie welkom. We bespreken de bijzonderheden van uw kind, de thuissituatie en we vertellen meer over de praktische gang van zaken.

Wennen
En dan…voor de kleuters voor het eerst naar school! Veel nieuwe indrukken, nieuwe vrienden en een heel ander ritme. Een roerige tijd voor kinderen. Daarom starten we met een gratis wenmiddag op de BSO. We nemen uw kind ook op een wendag mee vanuit school naar de BSO. Als een kind komt wennen in een schoolvakantie, brengt de ouder het kind zelf naar de wendag op de BSO. Nieuwe kinderen die starten op een 6+ BSO bieden we ook een gratis wendag aan. Hoe de wenperiode vorm gaat krijgen wordt samen met ouder, kind en mentor vorm gegeven tijdens het intakegesprek.  We vragen u om de docent van het kind te laten weten dat het kind voortaan naar onze BSO gaat.

Opzeggen
BSO Nijmegen hanteert een opzegtermijn van 1 maand. U kunt iedere dag van de maand opzeggen. Dit kan per mail naar: bsonijmegen@gmail.com

Contractvorm
We bieden standaard een contract van 50 weken (dus inclusief vakantie opvang.)
(m.u.v. BSO-mini, 40 weken)

De vierdaagse week en de week tussen Kerst en Oud-/Nieuwjaar zijn we gesloten. Deze weken zijn dan ook niet meegenomen in het tarief. Er bestaat dus geen betalingsstop.

Opvang exclusief vakantie kunnen we u helaas niet aanbieden.

Alle varianten van starttijden en eindtijden die er beschikbaar zijn kunt u net als de tarieven vinden op onze website.

Minimum afname
Wij hanteren een minimum opvang van een dagdeel (= 1 middag) per week. In overleg met de directie kan hier, in een uitzonderingssituatie, vanaf worden geweken.

Ruilen, studiedagen en extra dagen
Via de ouderlogin kunt u een verzoek doen tot ruilen. Dit kan met een marge van de week voor t/m de week na de oorspronkelijke opvangdag.
Indien er op een contract-dag een studiedag is zullen wij de gehele dag opvang bieden. We gaan ervanuit dat u kind aanwezig is, tenzij het is afgemeld.

Extra opvang wordt altijd in rekening gebracht.

In alle bovenstaande gevallen zijn de wettelijke mogelijkheden rondom groepsgrootte leidend.
Indien er geen plaats is wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Het is niet mogelijk om voor een incidentele extra dag op een speciale wachtlijst te komen.

Afwezigheid en ziekte
Kinderen die door ziekte of een andere oorzaak geen gebruik kunnen maken van de buitenschoolse opvang, dienen vóór 12.00 uur (en op studiedagen en in vakanties vóór 09.30 uur) via de ouderlogin afgemeld worden. Mocht uw kind zonder afmelding tijdens een studiedag of vakantiedag niet aanwezig zijn dan nemen we om 09.30 uur contact met u op.

Mocht een kind bij ons ziek worden dan neemt een van onze pedagogische medewerkers telefonisch contact op met u op en overlegt met u wat te doen.

Afwezigheid door ziekte geeft geen recht op restitutie van de kosten.

Speelafspraakjes
We horen van u wanneer uw kind niet naar de opvang komt (omdat het bijvoorbeeld) een vriendje gaat spelen en niet pas op het schoolplein van uw kind, vriendje of een betreffende ouder. Op de dag dat uw kind naar onze BSO komt dragen wij de verantwoording. Het is voor ons niet in te schatten of uw kind van u wel of niet die middag bij het vriendje mag spelen. Daarom horen wij graag van u wanneer uw kind een speelafspraak heeft.

Flexibiliteit
Soms zijn er onvoorziene omstandigheden in uw persoonlijke situatie waardoor u uw kind op dat moment graag naar ons wilt brengen op een andere dag dan contractueel is vastgelegd. Wij doen er alles aan om dit te realiseren. Het is echter een voorwaarde dat het aantal kinderen in de groep niet het toegestane maximum overschrijdt.